Skip to content

Тук ще намерите гледни точки по теми, които аз самият намирам за интересни. Пълният текст на тази страница не е просто за споделяне на информация, но също така за генериране на знания в сферата на планирането и за провокиране на реакция. Може би ще се съгласите с някои от гледните точки, а с други ще сте в крайно в несъгласие. Прочетете, помислете, а след това сте дошли с въпроси и коментари…ако такова се появява.

Надявам се, че ще искате тази секция интересна. Приятно четене.

С тази публикация бих искал да отворя темата за планирането на софийските производствени територии, като обърна по-задълбочен поглед върху тяхното интегриране в градската структура под сянката на предвижданията на общия устройствен план, там където те са в непосредствена близост до жилищни квартали или попадат в зони отредени за преструктуриране. Посредством съждения и анализи бих искал да потърся практически приложими подходи за съвместяването на жилищни и индустриални площи, в съгласие с предвижданията на общия устройствен план на Столична община.

Проследяване реализацията на инвестиционни проекти е полезен инструмент за извеждане на важни заключения относно динамиките в развитието на една община, способностите й да привлича инвестиции и натоварването на техническата инфраструктура и социалната инфраструктура. Тази публикация проследава трансформирането на индустриалните територии на Столична община като отбелязва етапа на реализация на инвестиционни проекти и отчита ръста на застроената площ в отделни райони на Софийското поле.

В продължение на предходната разработка, чрез пространствени и функционални анализи се проследява текущото състояние, разполагане и организация на индустриалните територии в София и околностите. Анализът посочва основните характеристики и предизвикателствата, произлизащи от вашата интеграция по посока на градската структура.

В тази разработка се проследява трансформацията в рекламите за развитие на индустрията в София и нейните околности. Чрез прочит на устройствените планове на града, започвайки от плана “Мусман”, през плана “Нейков” и актуалния устройствен план, се опитваме да разберем как решенията от миналото са повлияли на текущото им състояние, разполагане и организация.

В първата част на тази публикация се обръща внимание на някои от най-важните аспекти, които определят проблематиката на съвременната практика при планиране на територии от смесен характер (СМФ) в България и по-конкретно – в София.

Характерът на индустриалните територии се променя поради развитието на новите технологии и стремежът на всеки един бизнес да предоставя услуги, с които да си гарантира позиция на глобалния пазар. На ръба на четвъртата индустриална революция, промишлените зони трябва да се адаптират към последните тенденции, за да осигурят привлекателни условия за инвеститорите. Същото важи и за системата за планиране и процеса на планиране на индустриалните зони в градовете. Ако в миналото изнасянето на индустрията от градската тъкан бе решението за предпазване на жителите от негативни въздействия, днес много индустрии са склонни да се развиват близо до компактния град. Достъпът до квалифицирана работна ръка и ефективна инфраструктура – оптичен интернет, електричество, канализация и други, играят централна роля в избора на локация.

Когато говорим за “Индустриалната революция”, като че ли реферираме към едно отминало време, еднократно събитие случило се в миналото и имащо отражение днес. Ако се замислите обаче, в последните 100 години и повече редица изобретения се появиха на бял свят, но те измениха коренно начина ни на живот и средата около нас. С навлизането в нова епоха отбелязваме и промяна в принципите на планиране на градовете ни с оглед оформянето на индустриалните територии, които се запазват като основни двигатели на икономиката.